Your Cart
Gratis verzending bij bestellingen boven €50!

Voorwaarden En Bepalingen

Voorwaarden voor gebruik

Wanneer u deze site gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden die volgen, inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlinks, zoals ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken. Deze site wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vervatte voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zonder wijziging aanvaardt.  Onze producten en de site zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Door in te stemmen met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent of ouder in uw rechtsgebied.  Het is uw verantwoordelijkheid om de lokale wetten in uw rechtsgebied met betrekking tot de wettelijke leeftijd te controleren en te begrijpen om onze site te gebruiken, te kopen van of te bezoeken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn. Wij behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u bij te werken. 

Links naar sites van derden

Deze site bevat links naar andere sites, waarvan sommige worden beheerd door onze dochterondernemingen en andere door derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra toegangspoort tot de informatie op die andere sites. Wij hebben niet noodzakelijk alle informatie op andere sites nagekeken en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites of voor producten of diensten die via andere sites kunnen worden aangeboden. Sites van derden kunnen informatie bevatten waarmee wij het niet eens zijn. Het opnemen van links naar andere sites mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte sites. Op uw gebruik van gelinkte sites kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of andere geluiden, foto’s, video’s of andere afbeeldingen) waartoe u toegang hebt via links naar andere sites, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is.  WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN EEN DERGELIJKE GEKOPPELDE SITE OF EEN KOPPELING IN EEN GEKOPPELDE SITE, OF VOOR WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DERGELIJKE SITES. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBCASTING OF ENIGE ANDERE VORM VAN TRANSMISSIE ONTVANGEN VAN ENIGE GELINKTE SITE.

Evenzo kunnen wij u toegang verschaffen tot optionele hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke tools worden verstrekt “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige goedkeuring van onze kant. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van dergelijke tools van derden.  Elk gebruik door u van dergelijke optionele tools aangeboden via de Site is geheel op eigen risico en discretie.

Doel van deze website

Deze site wordt beheerd met het doel algemene informatie over ons te verstrekken. Indien de Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod tot verkoop, of een verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop, van enig product van ons, dan is de aanvaarding door ons uitdrukkelijk beperkt tot de Algemene Voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Dergelijke producten worden uitsluitend verkocht in overeenstemming met de wetten van de specifieke rechtsgebieden waarin zij worden verkocht.

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE

WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE INFORMATIE DIE WIJ OP DEZE SITE TER BESCHIKKING STELLEN VOLLEDIG JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. HET MATERIAAL OP DEZE SITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIE EN MAG NIET WORDEN VERTROUWD OP OF GEBRUIKT ALS ENIGE BASIS VOOR HET NEMEN VAN BELANGRIJKE BESLISSINGEN ZONDER DE PRIMAIRE OF MEER NAUWKEURIGE, MEER VOLLEDIGE OF MEER TIJDIGE INFORMATIEBRONNEN TE RAADPLEGEN. ELK VERTROUWEN IN HET MATERIAAL OP DEZE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. DEZE SITE KAN BEPAALDE HISTORISCHE INFORMATIE BEVATTEN. HISTORISCHE INFORMATIE IS NIET NOODZAKELIJKERWIJS ACTUEEL EN WORDT UITSLUITEND TER REFERENTIE AANGEBODEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE INHOUD VAN DE SITE TE ALLEN TIJDE TE WIJZIGEN, MAAR WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM ENIGE INFORMATIE OP DEZE SITE BIJ TE WERKEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET UW VERANTWOORDELIJKHEID IS OM WIJZIGINGEN OP DE SITE TE CONTROLEREN.

Gebruik van materiaal van deze site

Deze site (inclusief alle inhoud) is het eigendom van ons, of van haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en andere wetten van de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong en andere landen. Wij geven u toestemming om door de site te bladeren en kopieën van materiaal op de site af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-openbaar, niet-commercieel gebruik, zolang u geen auteursrecht- of andere kennisgevingen verwijdert die voorkomen op het materiaal dat u afdrukt of downloadt. U stemt ermee in dat u het materiaal op de site op geen enkele andere wijze of medium zult kopiëren, weergeven of overdragen. U stemt er ook mee in het materiaal en de software op de site niet te wijzigen, te kopiëren, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen, te verkopen, uit te zenden of te distribueren op welke wijze of via welk medium dan ook, met inbegrip van het uploaden van het materiaal of het op andere wijze online beschikbaar stellen van het materiaal.

Verboden gebruik

Naast het beperkte gebruik van auteursrechtelijk beschermd of handelsmerkmateriaal van deze site, mag u onze producten of diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of op een manier die in strijd is met de wetten in uw rechtsgebied.  In het bijzonder is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden of om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (b) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (c) om te treiteren, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (d) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit, veiligheid of werking van de site zal aantasten of verstoren; (e) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (f) inbreuk te maken op enig octrooi, auteursrecht, publiciteitsrecht, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander recht van enige partij; of (g) een derde partij bij te staan die zich bezighoudt met een van deze activiteiten die verboden zijn door deze Overeenkomst. .  Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de site te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden gebruiken.

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

Indien één van de door ons en/of deze website aangeboden diensten vereist dat u een account opent, dient u het registratieproces te voltooien door ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier. U zult ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of een andere partij lijden doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt. U mag op geen enkel moment de account van iemand anders gebruiken zonder de toestemming van de accounthouder. De diensten, met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies, en/of de toevoeging van nieuwe webeigenschappen, zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Met het aanmaken van een account, gaat u ermee akkoord dat wij u elektronische berichten of andere communicatie over producten en deze site kunnen sturen. U kunt het ontvangen van deze berichten en mededelingen op elk gewenst moment stopzetten door uw account te deactiveren.

Opmerkingen en feedback van gebruikers
Als u op ons verzoek of als onderdeel van de functies die door deze site, u bepaalde feedback, idee of opmerkingen op deze site of via e-mail (gezamenlijk, “Reacties”), verleent u ons hierbij een niet-exclusieve, onherroepelijke, royalty-vrije, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om dat commentaar te gebruiken voor alle doeleinden, met inbegrip van, zonder beperking, een licentie te reproduceren, kopiëren, afgeleide werken voor te bereiden, te distribueren, openbaar uit te voeren, uit te zenden, uit te zenden, en de inhoud of anderszins te gebruiken in een medium dergelijke Reacties die u hebt verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in ons Privacybeleid, zijn en zullen wij niet verplicht zijn (1) om Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor Opmerkingen; of (3) om te reageren op Opmerkingen.  Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, discriminerend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.  U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten, en evenmin op enigerlei wijze inbreuk zullen maken op deze clausule. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.  

Uw inzending in verband met uw persoonlijke gegevens wordt beheerst door ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing hierin is opgenomen.  

Winkelen en bestellen op deze site

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook service te weigeren.  Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Wij behouden ons het recht voor om op elk moment het product of de dienst (of een deel of de inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving, en zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van het product of de dienst.  Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de site staan, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, aangezien de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw monitor accuraat zal zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen pakketten. Als u een pakket niet hebt ontvangen dat als geleverd staat aangegeven, is het uw verantwoordelijkheid om dit probleem met het postkantoor op te lossen. Verloren of gestolen pakketten zijn zeer frustrerend en we zullen ons best doen om u te helpen het probleem op te lossen. U moet echter begrijpen dat wij hier geen controle over hebben en dat u contact moet opnemen met het postkantoor voor hulp.

U moet waarheidsgetrouwe en accurate factureringsinformatie verstrekken om de bestelling te kunnen verwerken. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Het verstrekken van onware of onjuiste informatie kan resulteren in annulering van de bestelling. Voordat wij een bestelling accepteren en verwerken, kunnen wij u ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven.  Wij behouden ons het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, met inbegrip van bestellingen door minderjarigen of personen zonder leeftijdscontrole, beperkingen op de voor aankoop beschikbare hoeveelheden, onnauwkeurigheden of fouten in de product- of prijsinformatie, of problemen die aan het licht komen door onze inspanningen om fraude en/of misbruik van accounts te voorkomen, of om te voldoen aan de regelgeving inzake het witwassen van geld.

Wij bieden een beperkte garantie op de producten die via deze site worden gekocht, onder bepaalde voorwaarden. Geen enkele andere garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, wordt hieronder gegeven.  

Namaak

Namaak is een ernstig probleem dat wij blijven bestrijden. Wij adviseren consumenten voorzichtig te zijn met het kopen van producten van niet-erkende wederverkopers, aangezien de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van deze producten onbekend is. Als u producten tegenkomt die niet echt lijken te zijn, meld ons dan de details van uw aankoop.  Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor producten die buiten onze site en/of geautoriseerde retailers zijn gekocht, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van restitutie of hulp bij het oplossen van het geschil of de claim die hieruit voortvloeit.

Google Analytics

Google Analytics, eigendom van Google, Inc. (“Google”) wordt gebruikt door deze site en is een manier voor ons om bij te houden hoe u deze site gebruikt, zodat we de site kunnen verbeteren. Google Analytics is een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DISCLAIMERS

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF EEN FUNCTIE OF DEEL ERVAN OP ELK MOMENT EN OM WELKE REDEN DAN OOK TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. WIJ EN AL ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE GEEN INBREUK MAAKT; DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, ACCURAAT OF TIJDIG ZAL ZIJN. ALS U MATERIAAL VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ONS, EEN VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF VIA OF VAN DE SITE ZAL ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK CREËREN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT LINKS VAN DEZE WEBSITE U KUNNEN BLOOTSTELLEN AAN INHOUD DIE U MOGELIJK BELEDIGEND OF VERWERPELIJK VINDT EN DAT U IN DIT VERBAND DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NEITHER US., NOR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR THIRD-PARTY CONTENT PROVIDERS (INCLUDING THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES AND/OR AGENTS) SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR ANY OTHER DAMAGES RELATING TO OR RESULTING FROM YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THIS SITE OR ANY OTHER SITE YOU ACCESS THROUGH A LINK FROM THIS SITE OR FROM ANY ACTIONS WE TAKE OR FAIL TO TAKE AS A RESULT OF ELECTRONIC MAIL MESSAGES OR OTHER ONLINE COMMENTS YOU SEND US. THESE INCLUDE DAMAGES FOR ERRORS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DEFECTS, DELAYS, COMPUTER VIRUSES, YOUR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, UNAUTHORIZED ACCESS TO AND ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS AND DATA, AND OTHER TANGIBLE AND INTANGIBLE LOSSES. THIS LIMITATION APPLIES REGARDLESS OF WHETHER THE DAMAGES ARE CLAIMED UNDER THE TERMS OF A CONTRACT, AS THE RESULT OF NEGLIGENCE, OR OTHERWISE, AND EVEN IF WE OR OUR REPRESENTATIVES HAVE BEEN NEGLIGENT OR HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Uw Aansprakelijkheid

Als u een technische storing veroorzaakt van de site of van de systemen die de site naar u of anderen doorsturen, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) die uit deze storing voortvloeien.

U gaat ermee akkoord ons en haar dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of enige andere voorwaarden die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Handelsmerken

Deze site bevat logo’s en andere handelsmerken en dienstmerken die het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ons. De site kan ook handelsmerken of dienstmerken van derden bevatten. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, en u stemt ermee in ze op geen enkele wijze te gebruiken of weer te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar van het handelsmerk.

Intellectuele eigendomsrechten van anderen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij verzoeken onze bezoekers hetzelfde te doen. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, laat het ons dan weten.

Beleid voor het ongevraagd indienen van ideeën

WIJ OF ONZE MEDEWERKERS AANVAARDEN OF OVERWEGEN GEEN ONGEVRAAGDE IDEEËN, MET INBEGRIP VAN IDEEËN VOOR NIEUWE RECLAMECAMPAGNES, NIEUWE PROMOTIES, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCESSEN, MATERIALEN, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN. STUUR A.U.B. GEEN ORIGINELE CREATIEVE KUNSTWERKEN, MONSTERS, DEMO’S OF ANDERE WERKEN. HET ENIGE DOEL VAN DIT BELEID IS OM MOGELIJKE MISVERSTANDEN OF GESCHILLEN TE VOORKOMEN WANNEER ONZE PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN LIJKEN OP IDEEËN DIE AAN ONS ZIJN VOORGELEGD. STUUR DUS GEEN ONGEVRAAGDE IDEEËN NAAR ONS OF IEMAND BIJ ONS. INDIEN U, ONDANKS ONS VERZOEK OM ONS UW IDEEËN EN MATERIALEN NIET TE STUREN, DEZE TOCH STUURT, DIENT U TE BEGRIJPEN DAT WIJ GEEN ENKELE GARANTIE GEVEN DAT UW IDEEËN EN MATERIALEN ALS VERTROUWELIJK OF ALS EIGENDOM ZULLEN WORDEN BEHANDELD.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De wetten van Hong Kong zijn van toepassing op deze Voorwaarden en uw gebruik van de site, en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Hong Kong voor elke actie om deze Voorwaarden af te dwingen.

Wij erkennen dat het voor u mogelijk is om toegang te verkrijgen tot deze site vanuit elk rechtsgebied ter wereld, maar wij hebben geen praktische mogelijkheid om dergelijke toegang te voorkomen. Deze site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van Hong Kong. De bedrijven die door de dochterondernemingen van ons worden geleid, opereren in verschillende landen over de hele wereld en houden zich aan de wetten van de specifieke rechtsgebieden waarin zij opereren. Indien enig materiaal op deze site, of uw gebruik van de site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt op het moment dat u de site opent, is de site niet voor u bestemd en verzoeken wij u de site niet te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het informeren van uzelf over de wetten van uw rechtsgebied en voor het naleven van deze wetten.

Scheidbaarheid

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd en zal zij geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar ons volledig eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door herziene voorwaarden op de site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of wij wijzigingen hebben aangebracht in deze Algemene Voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van deze site na het plaatsen van wijzigingen aan deze voorwaarden of ander beleid betekent dat u de wijzigingen aanvaardt.

Gehele overeenkomst

U stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, de Beperkte Garantie, die door middel van verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst vormen tussen u en ons met betrekking tot de site, uw aankopen en uw relatie met ons en dat alle eerdere of gelijktijdige communicatie, afspraken, overeenkomsten of verklaringen met betrekking tot de site uitdrukkelijk worden vervangen door deze Algemene Voorwaarden.

Neem contact op met

Vragen over de Algemene Voorwaarden of mededelingen op grond daarvan dienen te worden gericht aan ons via de contactpagina.